Trích yếu :
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số văn bản :
1723/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành :
30/06/2015 12:00:00 SA
Người ký :
Nguyễn Minh Quang
Ngày hiệu lực :
01/01/1901 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

​Số: 1723/QĐ-BTNMT


             Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong
lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước
 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của  Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
            Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Sở TN&MT, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 

 

Nguyễn Minh QuangVĂN BẢN LIÊN QUAN

68/2015/TT-BTNMT : Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

63/2015/TT-BTNMT : Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

1723/QĐ-BTNMT : QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/2013/TT-BTNMT : Về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang phục vụ công tác thành lập bản đồ

02/2013/TT-BTNMT : Về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Kạn phục vụ công tác thành lập bản đồ

03/2013/TT-BTNMT : Về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ phục vụ công tác thành lập bản đồ

02/2012/TT-BTNMT : Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

11/2008/QĐ-BTNMT : Quyết định số 11 /2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao”