Thông tin về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
STT Mã chứng chỉ Họ và tên