Thông tin về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
STT Họ và tên Mã chứng chỉ Ngày cấp Đợt cấp
1 Nguyễn Văn B BTM00002 05/08/2019 Đợt 1 năm 2019
2 Nguyễn Văn C BTM00003 05/08/2019 Đợt 1 năm 2019