STT Tiêu đề Tệp tin
1 Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam năm 2017 11_1.signed.pdf
2 Về việc ban hành kế hoạch xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục luật pháp năm 2017 104_1.signed.pdf
3 Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 276_1.signed.pdf
4 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 QD33TTG.pdf
5 Chương trình phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 15 ke hoach CCHC.pdf
7 Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tron hoạt động của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2020 1604 ke hoach UDCNTT.pdf
8 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 104 ke hoach tuyen truyen cong tac CCHC.pdf
9 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cong khai DTQT-NSNN 20191811.pdf
10 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Quyet dinh ban hanh KH CCHC 2021-DDBDVN-Final_Signed.pdf
11 Ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Quyet dinh ban hanh KHTT CCHC 2021_Signed.pdf
12 Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về thanh niên của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2021 Quyet dinh ban hanh KH PTTN Cuc 2021-Final_Signed.pdf
13 Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam QD_Kehoach_Ungdung_CNTT_Cuc 2021_Signed.pdf