DANH SÁCH GÓP Ý
Tiêu đề :
Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về về Bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 dạng số
Cơ quan ban hành :
Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày bắt đầu :
23/02/2017
Ngày hết hạn :
23/04/2017
Tải file :