DANH SÁCH GÓP Ý
Tiêu đề :
Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu
Cơ quan ban hành :
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu :
01/12/2016
Ngày hết hạn :
01/02/2017
Tải file :