DANH SÁCH GÓP Ý
Tiêu đề :
Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Dữ liệu địa lý - Thu nhận Dữ liệu trong đo vẽ ảnh hàng không kỹ thuật số.
Cơ quan ban hành :
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu :
23/03/2017
Ngày hết hạn :
23/04/2017
Tải file :