DANH SÁCH GÓP Ý
Tiêu đề :
Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Hệ thống không ảnh - Tăng dày khống chế ảnh hàng không.
Cơ quan ban hành :
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu :
12/01/2017
Ngày hết hạn :
02/03/2017
Tải file :