Đề tài khoa học
STT Mã đề tài Tên đề tài Cơ quan chủ quản
1 Nghiên cứu cứu xây dựng chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia và phương án xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số
2 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng internet Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
3 Nghiên cứu biên soạn Danh mục danh từ chung của địa danh Đông Nam Á và đề xuất mô hình Từ điển địa danh Việt Nam Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000 Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Quy trình công nghệ thành lập cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật lĩnh vực đo đạc và bản đồ giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện Việt Nam, hội nhập với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
8 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số thành lập bình đồ trực ảnh phục vụ xây dựng bản đồ 3D khu vực thành phố. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
9 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn việc chọn điểm, chôn mốc độ cao Quốc Gia tại những vị trí có nền đất yếu làm cơ sở xây dựng, cải tạo hệ thống mốc, khôi phục độ chính xác Lưới độ cao miền Nam Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
10 TNMT.07.45 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mô hình quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt Nam Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
11 TNMT.07.33 Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ trên môi trường mạng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
12 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao độ chính xác và hoàn thiện quy định kĩ thuật thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
13 TNMT.08.36 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống trạm định vị vệ tinh cố định phục vụ quan trắc dịch chuyển đứng bề mặt trái đất Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
14 Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp và xây dựng WebGIS phục vụ cập nhật, khai thác sử dụng sản phẩm, thông tin tư liệu; quản lí công tác đo đạc và bản đồ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
15 TNMT.08.36 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, tài liệu pháp lý phục vụ phân định ranh giới hành chính và ranh giới chủ quyền quốc gia trên biển Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
16 Nghiên cứu xây dựng quy trình bay chụp, xử lý ảnh hàng không theo công nghệ số phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình cơ bản Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
17 TNMT.2015.07.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đổi mới chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mặt phẳng và độ cao trong đo đạc địa hình ở Việt Nam trên nền công nghệ không ảnh và đo đạc trực tiếp toàn số hiện nay Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
18 TNMT.2015.07.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng qui định thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ và các sản phẩm có thể hiện phạm vi đất liền và biển đảo của Việt Nam Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
19 TNMT.07.46 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về quản lý, khai thác, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng-an ninh để bảo đảm việc thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
20 TNMT.07.19 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn mô hình cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ lớn làm cơ sở xây dựng các hệ thống thông tin địa lý chuyên ngành tài nguyên và môi trường, tăng cường việc khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu đo đạc và bản đồ phục Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
21 TNMT.07.34 Nghiên cứu giải pháp xác định độ cao gốc (tạm thời) khu vực Nam Bộ trên cơ sở sử dụng số liệu trạm quan trắc nghiệm triều trên đảo Phú Quốc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam