Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.