Giới thiệu
Lãnh đạo Cục

I. CỤC TRƯỞNG

Mô tả: Hoang Ngoc Lam1.JPG

Cục trưởng: HOÀNG NGỌC LÂM

Họ và tên: Hoàng Ngọc Lâm

Chức vụ: Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

E-mail: hnlam@monre.gov.vn

II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mô tả: Phan Ngoc Mai.jpg

Phó Cục trưởng: PHAN NGỌC MAI

Họ và tên: Phan Ngọc Mai

Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

E-mail: pnmai@monre.gov.vn

Mô tả: Hoang Ngoc Huy.jpg

Phó Cục trưởng: HOÀNG NGỌC HUY

Họ và tên: Hoàng Ngọc Huy

Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

E-mail: hnhuy@monre.gov.vn

Phó Cục trưởng: DƯƠNG VĂN HẢI

Họ và tên: Dương Văn Hải

Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

E-mail: dvhai3@monre.gov.vn