Giới thiệu
Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.