Giới thiệu
Các phòng ban chức năng

VĂN PHÒNG CỤC

Văn phòng  là tổ chức trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng tổng hợp, thông tin phục vụ quản lý chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Lãnh đạo Cục, các đơn vị trực thuộc Cục theo chương trình, kế hoạch công tác và theo chỉ đạo của Cục trưởng; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quốc phòng, an ninh; kế hoạch, tài chính theo đơn vị dự toán cấp III, tin học hóa quản lý hành chính, quản trị công sở cơ quan Cục

Chi tiết

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức hành chính trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác: kế hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản, kế toán, kiểm toán nội bộ và thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Cục

Chi tiết

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện và quản lý công tác: tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc; công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách và lao động, tiền lương; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục.

Chi tiết

PHÒNG CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ, THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý là tổ chức trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng tổ chức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý.

Chi tiết

PHÒNG CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý là tổ chức hành chính trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng xây dựng và quản lý hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; ứng dụng và phát triển công nghệ; thẩm định dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản; thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

Chi tiết