Giới thiệu
Các phòng ban chức năng

VĂN PHÒNG CỤC

Văn phòng  là tổ chức trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng tổng hợp, thông tin phục vụ quản lý chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Lãnh đạo Cục, các đơn vị trực thuộc Cục theo chương trình, kế hoạch công tác và theo chỉ đạo của Cục trưởng; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quốc phòng, an ninh; kế hoạch, tài chính theo đơn vị dự toán cấp III, tin học hóa quản lý hành chính, quản trị công sở cơ quan Cục

Chi tiết

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Đang cập nhật...

Chi tiết

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phòng Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện và quản lý công tác: tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc; công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách và lao động, tiền lương; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục.

Chi tiết

PHÒNG CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ, THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý là tổ chức trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng tổ chức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý.

Chi tiết

PHÒNG CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Đang cập nhật...

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Đang cập nhật...

Chi tiết

CHI CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHÍA NAM

Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam là đơn vị trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (sau đây gọi là Cục trưởng) thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây nguyên và Nam Bộ (sau đây gọi là các tỉnh phía Nam); tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định của pháp luật

Chi tiết