Giới thiệu
Các đơn vị sự nghiệp

TRUNG TÂM BIÊN GIỚI VÀ ĐỊA GIỚI

Trung tâm Biên giới và Địa giới là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng giúp Cục trưởng trong lĩnh vực biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển đảo và địa giới hành chính; tổ chức thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển đảo và địa giới hành chính.

Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ, tích hợp, cập nhật, cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Chi tiết

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng giúp Cục trưởng kiểm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Chi tiết

TRUNG TÂM ĐIỀU TRA - XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Trung tâm Điều tra - xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức, thực hiện việc ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Chi tiết

TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ BIỂN

 

Chi tiết