Giới thiệu
Danh bạ các đơn vị

VĂN PHÒNG CỤC

Điện thoại: 04. 37555247

Fax: 04. 37555236 

Email: dosm@monre.gov.vn


PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điện thoại: 04. 37555235


PHÒNG CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Điện thoại: 04. 37555245


PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 


PHÒNG CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ, THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Điện thoại: 04. 37545774


PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại: 04. 37555237


CHI CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ PHÍA NAM

Địa chỉ: 42 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.8229524

Fax: 08.8229527

Email: cc_ddbdpn@monre.gov.vn


TRUNG TÂM BIÊN GIỚI VÀ ĐỊA GIỚI

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37551168

Fax: 04.37551168  

Email: bgdg@diagioi.gov.vn


TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37547622 – 04. 37548350

Fax: 04. 37549187


TRUNG TÂM THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37549233

Fax: 04. 37548807       

Email: maptu@hn.vnn.vn


BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:  04.37551375

Fax: 04.37551375

Email: bqldaddbd@yahoo.com 


TRUNG TÂM ĐIỀU TRA - XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37931131

Fax: 04.37931131

Email: cadt@monre.gov.vn