Chương trình khung: Nội dung chương trình bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng kiến thức