​​​

DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN
STT Tên văn bản Cấp quản lý Đơn vị chủ trì
1 Cơ sở dữ liệu địa lý - Thu nhận dữ liệu điạ lý bằng phương pháp đo đạc, điều tra thực địa Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
2 Cơ sở dữ liệu địa lý - Phát hiện và chỉnh sửa đối tượng địa lý biến động trong nhà Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
3 Cơ sở dữ liệu địa lý - Chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu cập nhật Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
4 Cơ sở dữ liệu địa lý - Ghi nhãn và đóng gói sản phẩm Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
5 Mô hình số độ cao - Ghi nhãn và đóng gói sản phẩm. Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
6 Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 2: Phần mở rộng dữ liệu lưới và ảnh Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
7 Thông tin địa lý - Các quy tắc đối với lược đồ ứng dụng Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
8 Thông tin địa lý - Thông số kỹ thuật sản phẩm dữ liệu Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
9 Thông tin địa lý - Mô tả (Hiển thị thông tin địa lý) Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
10 Thông tin địa lý - Mã hóa Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
11 Thông tin địa lý - Các tiêu chuẩn chức năng Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
12 Thông tin địa lý - Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
13 Thông tin địa lý - Mã trắc địa và các thông số Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
14 Thông tin địa lý - Lược đồ thời gian Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN
15 Thông tin địa lý - Các phương tiện định vị Bộ TNMT Cục đo đạc và bản đồ VN