Thông báo về kế hoạch sát hạch
STT Tiêu đề Thời gian tổ chức Tải file
1 Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức, danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch và mã số dự sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2023 25/11/2023 Tải xuống
2 Thông báo Danh sách cá nhân đủ điều kiện và cá nhân không đủ điều kiện sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I (Năm 2023) 25/11/2023 Tải xuống
3 Tải xuống
4 thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2023 25/11/2023 Tải xuống
5 Thông báo kết quả điểm thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2022 24/12/2022 Tải xuống
6 Thông báo Danh sách cá nhân đủ điều kiện và cá nhân không đủ điều kiện sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I (Năm 2022) 24/12/2022 Tải xuống
7 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức, danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch và mã số dự sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2022 24/12/2022 Tải xuống
8 Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2022 24/12/2022 Tải xuống
9 Thông báo về việc tổ chức sát hạch, xét cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 09/01/2021 Tải xuống
10 Thông báo về việc tổ chức sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 30/11/2019 Tải xuống