Thông báo về kế hoạch sát hạch
STT Tiêu đề Thời gian tổ chức Tải file
1 Thông báo về việc tổ chức sát hạch, xét cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 09/01/2021 Tải xuống
2 Thông báo về việc tổ chức sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 30/11/2019 Tải xuống