2. Thông báo danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch
STT Tiêu đề Thời gian tổ chức Tải file