Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Yên Dũng
Số giấy phép :
260
Ngày cấp :
19/12/2011
Ngày hết hạn :
19/12/2016
Nội dung :
1. Trích đo địa chính thửa đất, khu đất.