CT TNHH Đo đạc và Bản đồ Phước Thịnh
Số giấy phép :
1527
Ngày cấp :
19/01/2017
Ngày hết hạn :
19/01/2022
Nội dung :
1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.