Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng
Số giấy phép :
668
Ngày cấp :
25/11/2013
Ngày hết hạn :
25/11/2018
Nội dung :
1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
2. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ địa chính;
3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000;
4. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
5. Thành lập bản đồ hành chính cấp huyện;
6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp;
7. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;
8. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh;
9. Khảo sát, đo đạc phục vụ quy hoạch, giải phóng mặt bằng.