Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Tên dự án :
Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Loại dự án :
Dự án Chính phủ
Tình trạng dự án :
Công bố
Cơ quan chủ trì thực hiện :
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Đơn vị thực hiện :
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Viện Khoa học đo đạc và bản đồ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
Phạm vi thực hiện :
Trên phạm vi cả nước.
Thời gian thực hiện :
2012 - 2020
Mục tiêu :

Thực hiện triệt để quy định tại Điều 110 Hiến pháp năm 2013 về phân chia các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã; thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương; huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường, xã; quận chia thành phường. Đảm bảo không còn mảnh đất nào thuộc lãnh thổ Việt Nam nhưng chưa thuộc địa giới hành chính của địa phương nào.

Giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại và những phát sinh mới từ những sai sót trong quá trình lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp khi thực hiện Chỉ thị 364-CT.

Xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính đặc biệt do Quốc hội thành lập; giữa các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đơn vị hành chính tương đương và giữa các xã, phường, thị trấn trên đất liền và trên biển.

Xác định rõ phạm vi quản lý bãi bồi ven sông giữa các địa phương liên quan và phạm vi quản lý theo địa giới hành chính các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam giữa các địa phương ven biển.

Xây dựng được bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp thật sự khoa học, đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất làm tài liệu pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ, từng địa phương.

Nôi dung :

Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính do lịch sử để lại.

Xác định phạm vi quản lý theo địa giới hành chính đối với các bãi bồi cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam giữa các địa phương có biển; lập bộ hồ sơ, bản đồ gốc thực địa (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh) theo nguyên tắc phân định ranh giới hành chính trên biển để phục vụ việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khép kín đường địa giới hành chính đến đường biên giới quốc gia và xác minh đường địa giới hành chính trên thực địa những khu vực không chuyển vẽ được ở nội nghiệp.

Kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật thành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tại địa phương.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính sau khi bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước thẩm định công nhận đủ điều kiện để đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia.
Sản phẩm chính :

Bộ bản đồ địa giới hành chính cấp xã ở tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và tỷ lệ 1:10.000, Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 thể hiện đầy đủ đường địa giới, mốc địa giới, các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính theo bộ bản đồ ĐGHC lập theo Chỉ thị 364-CT và lập mới, bổ sung chỉnh lý theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ và khép kín đến đường biên giới quốc gia, xác minh những đoạn địa giới chưa chuyển vẽ được ở nội nghiệp được thể hiện trên dữ liệu số và in trên giấy có ký xác nhận của các đơn vị hành chính cấp xã nhằm cung cấp cho các địa phương triển khai phần nhiệm vụ tiếp theo của Dự án 513;

Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp gốc thực địa ở bản đồ tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và tỷ lệ 1:10.000, Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 thể hiện đầy đủ đường địa giới, mốc địa giới, các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính đối với 16 khu vực tranh chấp cấp tỉnh do lịch sử để lại; những khu vực đường địa giới hành chính cấp tỉnh bị chồng lấn hoặc bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa chất tự nhiên, lũ lụt đã được cấp có thẩm quyền giải quyết. Các sản phẩm này được bàn giao để các địa phương để Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo của Dự án 513;

Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp ở bản đồ tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:50.000 và tỷ lệ 1:250.000, Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 của các tỉnh ven biển từ bờ biển đến đường biên giới quốc gia trên biển và phạm vi quản lý các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng khác trong vùng biển Việt Nam. Riêng đối với hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:250.000 như là sơ đồ thuyết minh;

  Hệ thống mốc địa giới hành chính các cấp ven biển, 16 khu vực tranh chấp cấp tỉnh do lịch sử để lại, những khu vực đường địa giới hành chính chồng lấn và những khu vực đường địa giới hành chính cấp tỉnh chưa thống nhất do bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa chất tự nhiên, lũ lụt; giá trị tọa độ và độ cao các mốc địa giới hành chính được đo bằng máy GPS theo Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và thống nhất với hệ thống tọa độ của bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 đến tỷ lệ 1:250.000, Hệ tọa độ quốc gia VN-2000;

Hệ thống cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.