Đề án Xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ
Tên dự án :
Đề án Xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và quốc tế phục vụ công tác lập bản đồ
Loại dự án :
Dự án chuyên môn cấp Bộ
Tình trạng dự án :
Công bố
Cơ quan chủ trì thực hiện :
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Đơn vị thực hiện :
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
Phạm vi thực hiện :
Tại 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.
Thời gian thực hiện :
2007 - 2017
Mục tiêu :

Xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và quốc tế thể hiện trên bản đồ bao gồm: danh mục địa danh, cơ sở dữ liệu địa danh.

Nôi dung :

Xây dựng quy định chung cho việc chuẩn hóa địa danh.

Thử nghiệm chuẩn hóa địa danh Việt Nam phục vụ tập huấn chuẩn hóa địa danh Việt Nam phục vụ công tác lập bản đồ.

Mua sắm thiết bị.

Xây dựng Thiết kế hệ thống và xây dựng phần mềm quản lý địa danh.

Xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa danh dân cư sơn văn, thủy văn và kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, tích hợp dữ liệu địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội vào hệ thống thông tin địa danh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa danh biển, đảo (kế thừa kế quả “Đề án thống nhất đặt tên các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và các đặc trưng địa lý khác trên vùng biển Việt Nam” do Bộ Nội vụ thực hiện).

Ban hành danh mục địa danh.

Sản phẩm chính :

Danh mụa địa danh, dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước phục vụ công tác thành lập bản đồ; Danh mục địa danh biển, đảo phục vụ công tác lập bản đồ