Chương trình phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tiêu đề :
Chương trình phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thể Loại :
Kế hoạch
Lĩnh vực :
Văn bản pháp quy về Đo đạc và Bản đồ
Tệp tin :
Nội dung :

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI RƯỜNG

 

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

 

 

Hà Nội, ngày 02  tháng 01 năm 2019

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN

Về lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 
 

 

 

I. Mục đích, nguyên tắc phối hợp

1. Mục đích

Tăng cường phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng dân trí.

2. Nguyên tắc phối hợp

- Đảm bảo sự thống nhất gắn kết về Chương trình phối hợp.

- Nâng cao chất lượng, số lượng ấn phẩm truyền thông (tin, bài, ảnh, video, inforgraphic) nhằm bảo đảm hiệu quả tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Bộ. 

- Thực hiện đúng chế độ bảo mật, an toàn thông tin, tài liệu theo quy định pháp luật.

- Nội dung phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; kết hợp và phát huy thế mạnh của mỗi bên, giúp mỗi bên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

II. Nội dung phối hợp tuyên truyền

1. Tuyên truyền, phổ biến về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc bản đồ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì xây dựng.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Tuyên truyền về quá trình xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2030, định hướng phát triển đến năm 2040.

4. Tuyên truyền về Hội nghị quốc tế các nhà đo đạc thế giới (FIG Working Week 2019).

5. Tuyên truyền về Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành đo đạc bản đồ (14/12/1959-14/12/2019).

6. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động chỉ đạo, điều hành; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có thể đăng tải, giới thiệu công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

III. Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

1.1. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền.

1.2. Tổng hợp tài liệu, thông tin theo nội dung hợp tác (không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) đảm bảo kịp thời, chính xác, thường xuyên cho Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tạo điều kiện cho phóng viên của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp cận, tìm hiểu, tham khảo thông tin để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận.

1.3. Cử cán bộ, chuyên viên phối hợp cùng cán bộ Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, hoàn thiện và đăng tải các sản phẩm truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

1.4. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam làm đầu mối, phối hợp với Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch, nội dung, dự toán kinh phí tuyên truyền.

2. Trách nhiệm của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

2.1. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng các chương trình, kế hoạch,  nội dung, dự toán kinh phí hợp tác; căn cứ chương trình hợp tác xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về lĩnh vực đo đạc và bản đồ và triển khai thực hiện.

2.2. Cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên trách theo dõi, viết bài, sản xuất ấn phẩm tuyên truyền về lĩnh vực đo đạc và bản đồ

2.3. Mở các chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và môi trường nhằm giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành chính sách pháp luật về lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí Chương trình phối hợp tuyên truyền được sử dụng theo quy định của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam hoặc được sử dụng nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đối với các nội dung tuyên truyền mở rộng hoặc mang tính chất chuyên đề, chuyên sâu để tăng cường, phổ biến thông tin, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường thỏa thuận kinh phí hỗ trợ theo quy định.

V. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam là đầu mối phối hợp với Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đảm bảo hoạt động hiệu quả.

2. Kết thúc năm 2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hợp tác này. Trên cơ sở kết quả đạt được và căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, hai bên sẽ tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong năm kế tiếp và giai đoạn tiếp theo.

Thời hạn Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đơn vị thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình này./.

 

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

 VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

 

 

Đã ký

 

 

 


Phan Đức Hiếu

 

GIÁM ĐỐC

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

Đã ký

 

 

 

 

Phạm Ngọc Anh

 

 

NỘI DUNG PHỐI HỢP THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN                                            TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIỮA CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM                           VÀ VĂN PHÒNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Kèm theo Chương trình phối hợp giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 02 tháng 01 năm 2019)

STT

Nội dung phối hợp

Thời gian thực hiện

Đầu mối cung cấp thông tin của Cục ĐĐBĐ&TTĐLVN

Sản phẩm đầu ra

1

Tuyên truyền, phổ biến về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc bản đồ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì xây dựng

Theo kế hoạch xây dựng và ban hành văn bản

Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý

Các tin, bài viết giới thiệu về Nghị định, Thông tư, Đề án trong quá trình xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý và sau khi được ban hành

2

Tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản hướng dẫn thi hành

Từ tháng 01-12/2019

Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý

Các tin, bài viết thông tin các Hội thảo; nội dung phổ biến, tuyên truyền pháp luật nhằm đưa Luật Đo đạc và bản đồ vào cuộc sống; tin bài giới thiệu về những quy định của Luật cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân

3

Tuyên truyền về quá trình xây dựng chiến lược phát triển ngành đo đạc bản đồ Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040

Tháng 04- 12/2019

Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý

Các tin, bài viết giới thiệu về việc tổ chức, triển khai xây dựng chiến lược phát triển ngành đo đạc bản đồ Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040

4

Tuyên truyền về Hội nghị quốc tế các nhà đo đạc thế giới (FIG Working Week 2019)

Tháng 03-04/2019

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Các tin, bài; chuyên trang  giới thiệu về lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của FIG; các sự kiện sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

5

Tuyên truyền về Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Đo đạc và bản đồ (14/12/1959-14/12/2019)

Từ tháng 6-12/2019

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Xây dựng chuyên trang; phim tuyên truyền về thành tựu nổi bật của Ngành trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển; định hướng của ngành trong thời gian tới; các sự kiện hướng tới Lễ kỷ niệm.

6

Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động chỉ đạo, điều hành; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có thể đăng tải, giới thiệu công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thường xuyên

Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý

Tin, bài thông tin, tuyên truyền về các hoạt động chỉ đạo, điều hành; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có thể đăng tải, giới thiệu công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.