Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam năm 2017
Tiêu đề :
Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam năm 2017
Thể Loại :
Kế hoạch
Lĩnh vực :
Đo đạc và Bản đồ
Tệp tin :