Khoa học Công nghệ
(27/04/2023)
Báo cáo này trình bày những kết quả về quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý ở Việt Nam, và định hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới.

(27/04/2023)
Báo cáo này trình bày những kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng các văn bản pháp lý và quy định kỹ thuật quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011-2021, và định hướng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong giai đoạn tới năm 2030.

(30/12/2022)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức Hội thảo phát triển công nghệ dữ liệu không gian 3D. Đây là diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu, giới thiệu các thiết bị, công nghệ trong thu nhận, xử lý, trình diễn dữ liệu không gian 3D tại Việt Nam trong thời gian qua.

(26/09/2022)
Hạ tầng thông tin dữ liệu địa lý quốc gia được xếp vào danh mục những tài nguyên số quan trọng của quốc gia, các thành phần xã hội cũng như của nền kinh tế. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, các cấp, các ngành và địa phương đang tiến hành xây dựng các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đều liên quan đến cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý hay bản đồ nền địa hình.

(11/08/2022)
Thiết bị máy bay không người lái phục vụ công tác đo đạc bản đồ, sản phẩm do các nhà khoa học của Viện Khoa học và Đo đạc bản đồ chế tạo đã được ứng dụng rộng rãi thời gian qua.

(02/06/2022)
Hàng loạt công nghệ mới trên thế giới đang mở ra cơ hội hiện đại hóa ngành đo đạc và bản đồ tại Việt Nam.

(24/12/2021)
(TN&MT) - Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại được các chuyên gia cho là việc làm cần thiết, phù hợp với mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đang hướng tới để xây dựng đất nước Việt Nam phát triển theo hướng bền vững.

(18/05/2021)
Gần đây, người ta nhấn mạnh tới 4 thế hệ của quá trình phát triển công nghệ trên thế giới: thế hệ 1 gắn với phát minh ra máy hơi nước; thế hệ 2 gắn với phát minh ra điện; thế hệ 3 gắn với phát minh ra công nghệ thông tin và thế hệ 4 gắn với thông tin và phát minh ra trí tuệ nhân tạo. Sự phân loại như vậy chỉ có ý nghĩa về mặt công nghệ, không có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phát triển của nhân loại. Tương tự như vậy, khi công nghệ chưa phát triển mạnh, các triết gia trên thế giới lại chỉ nhìn quá trình phát triển của nhân loại dựa trên các hình thái kinh tế - xã hội. Từ cả hai góc nhìn đều dẫn đến những khiếm khuyết nhất định.

(18/05/2021)
Nội dung báo cáo tập trung đánh giá thực trạng hạ tầng đo đạc cơ bản của Việt Nam hiện nay, sự cần thiết và những nội dung chính trong việc hoàn chỉnh và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam trong thời gian tới.

(18/05/2021)
Báo cáo này trình bày tổng quan về tình hình xây dựng, phát triển SDI và quản lý NSDI toàn cầu, khu vực và một số nước trên Thế giới từ năm 1992 theo sáng kiến của Ủy ban Dữ liệu địa lý Liên bang Hoa Kỳ; sáng kiến của Liên Hợp Quốc nhằm tạo một diễn đàn quốc tế để trao đổi các ý tưởng về NSDI, thành lập tổ chức về quản lý thông tin không gian địa lý toàn cầu và khu vực, khuyến khích các nước xây dựng, phát triển, quản lý NSDI và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

(18/05/2021)
Bài báo giới thiệu tổng quan về hệ thống trạm CORS ở Việt Nam và các dịch vụ của nó phục vụ cho việc đổi mới công nghệ đo đạc thực địa để xác định chính xác và nhất quán tọa độ, độ cao của các điểm chi tiết trong bối cảnh nhu cầu cần phải xác định nhanh chóng, chính xác và hiệu quả các dữ liệu bản đồ và thông tin địa lý, đáp ứng kịp thời cho công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng, công nghiệp hóa và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.

(18/05/2021)
Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều này được khẳng định rõ trong Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết cũng đã khẳng định: đầu tư cho nhân lực khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc; ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học và công nghệ.

(18/05/2021)
Bài báo trình bày sự phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ nước ta chịu sự tác động và ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển khoa học và công nghệ. Công nghệ đo đạc và bản đồ đã có nhiều thay đổi trong việc tạo lập, duy trì hạ tầng kỹ thuật hiện đại và thu nhận, xử lý, cung cấp các sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ với độ chính xác cao, thông tin phong phú, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả cho các yêu cầu nghiên cứu, quy hoạch và quản lý lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao dân trí.

(25/10/2020)
          Chương trình Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế, mã số TNMT.07/16-20 được thiết lập và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

(12/02/2020)
Trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và hệ thống thông tin địa lý, Viễn thám là giải pháp duy nhất có thể cung cấp mô hình số độ cao bề mặt trái đất trên bình diện toàn cầu.

1 2 3 Trang tiếp theo