Rất tiếc, có gì đó không ổn

Đã xảy ra lỗi khi xử lý /SitePages/Upload.aspx. Code blocks are not allowed in this file.