Văn bản quy phạm pháp luật
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành
61/QĐ-ĐĐBĐVN-CS Về việc chuẩn hóa và thống nhất Danh mục địa danh các đối tượng địa lý ngầm ở Biển Đông phục vụ công tác thành lập bản đồ 03/09/2020
1439/QĐ-ĐĐBĐVN ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2019 28/12/2018
1723/QĐ-BTNMT QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/06/2015
81/2010/QĐ-TTg Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 13/12/2010
11/2008/QĐ-BTNMT Quyết định số 11 /2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao” 18/12/2008
11/2008/QĐ-BTNMT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao” 18/12/2008
33/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 27/02/2008
05/2007/QĐ-BTNMT Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 27/02/2007
11/2006/QĐ-BTNMT Ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 250 000, 1: 500 000 và 1: 1 000 000 22/08/2006
09/2006/QĐ-BTNMT Quy phạm thành lập chế in bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000 và 1:1.000.000 16/08/2006
83/2000/QĐ-TTg Sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam 12/07/2000