VĂN BẢN DỰ THẢO
STT Tên văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Góp ý Thông tư Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000 8/10/2020
9/21/2020 Duthao_BDDH10K25K_4_8.doc
2 Góp ý Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000 8/10/2020
9/21/2020 1ThongTuCSDL10N25N_Duthao.doc
3 Tài liệu đính kèm 5/31/2019
6/25/2019 Moc_do_cao_the_ky.rar
4 TCVN Biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu địa lý tỷ lệ tương ứng 12/18/2017
12/30/2017 BTBanDo_TuDLDL.pdf
5 TCVN Bản đồ địa hình - Biên tập chế in bản đồ địa hình 12/18/2017
12/30/2017 DuThaoBienTapChein.pdf
6 Góp ý thông tư Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 5/12/2017
7/12/2017 DuThao_L1_TT_XDCSDL_DGHC.pdf
7 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Dữ liệu địa lý - Thu nhận Dữ liệu trong đo vẽ ảnh hàng không kỹ thuật số. 3/23/2017
4/23/2017
8 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về về Bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 dạng số 2/23/2017
4/23/2017
9 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 1/23/2017
2/23/2017
10 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Hệ thống không ảnh - Tăng dày khống chế ảnh hàng không. 1/12/2017
3/2/2017
11 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu 12/1/2016
2/1/2017