VĂN BẢN DỰ THẢO
STT Tên văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: "Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác Đo đạc và Bản đồ - Phần đo mặt đất". 19/10/2022
19/12/2022 Du thao Quy chuan tron luc.rar
2 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội 02/06/2022
16/07/2022 tt_dd_ha-noi.doc
3 Góp ý Thông tư Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000 10/08/2020
21/09/2020 Duthao_BDDH10K25K_4_8.doc
4 Góp ý Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000 10/08/2020
21/09/2020 1ThongTuCSDL10N25N_Duthao.doc
5 Tài liệu đính kèm 31/05/2019
25/06/2019 Moc_do_cao_the_ky.rar
6 TCVN Biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu địa lý tỷ lệ tương ứng 18/12/2017
30/12/2017 BTBanDo_TuDLDL.pdf
7 TCVN Bản đồ địa hình - Biên tập chế in bản đồ địa hình 18/12/2017
30/12/2017 DuThaoBienTapChein.pdf
8 Góp ý thông tư Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 12/05/2017
12/07/2017 DuThao_L1_TT_XDCSDL_DGHC.pdf
9 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Dữ liệu địa lý - Thu nhận Dữ liệu trong đo vẽ ảnh hàng không kỹ thuật số. 23/03/2017
23/04/2017
10 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về về Bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 dạng số 23/02/2017
23/04/2017
11 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 23/01/2017
23/02/2017
12 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Hệ thống không ảnh - Tăng dày khống chế ảnh hàng không. 12/01/2017
02/03/2017
13 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu 01/12/2016
01/02/2017
14 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/03/2016
18/05/2016 DD_BaRiaVungTau.rar
15 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai 18/03/2016
18/05/2016 DD_DongNai.rar
16 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh 18/03/2016
18/05/2016 DD_TayNinh.rar
17 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Thuận 31/05/2015
31/07/2015 Bieu14_BinhThuan.xls
18 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Đà Nẵng 31/05/2015
31/07/2015 Bieu14_DaNang.xls
19 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Khánh Hoà 31/05/2015
31/07/2015 Bieu 14_KHANH HOA.xls
20 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Thuận 31/05/2015
31/07/2015 Bieu 14_NinhThuan.xls
21 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 18/06/2014
18/08/2014 BTNMT_DuthaoTT_DMKTKT XacdinhDGHCcaccap.doc
22 Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 11/06/2014
11/08/2014 BTNMT_DuthaoTT_QDKT XacdinhDGHCcaccap.doc
23 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hà Tĩnh 05/06/2014
05/08/2014 TT.BTNMT_HaTinh.doc
24 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Phú Yên 05/06/2014
05/08/2014 Phu Yen _ B14.xls
25 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Nam 05/06/2014
05/08/2014 Quang Nam _ B14.xls
26 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ngãi 05/06/2014
05/08/2014 Quang Ngai _ B14.xls