VĂN BẢN DỰ THẢO
STT Tên văn bản Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Góp ý Thông tư Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000 10/08/2020
21/09/2020 Duthao_BDDH10K25K_4_8.doc
2 Góp ý Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000 10/08/2020
21/09/2020 1ThongTuCSDL10N25N_Duthao.doc
3 Tài liệu đính kèm 31/05/2019
25/06/2019 Moc_do_cao_the_ky.rar
4 TCVN Biên tập bản đồ địa hình từ dữ liệu địa lý tỷ lệ tương ứng 18/12/2017
30/12/2017 BTBanDo_TuDLDL.pdf
5 TCVN Bản đồ địa hình - Biên tập chế in bản đồ địa hình 18/12/2017
30/12/2017 DuThaoBienTapChein.pdf
6 Góp ý thông tư Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính 12/05/2017
12/07/2017 DuThao_L1_TT_XDCSDL_DGHC.pdf
7 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Dữ liệu địa lý - Thu nhận Dữ liệu trong đo vẽ ảnh hàng không kỹ thuật số. 23/03/2017
23/04/2017
8 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về về Bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 dạng số 23/02/2017
23/04/2017
9 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Bản đồ địa hình quốc gia - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 23/01/2017
23/02/2017
10 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Hệ thống không ảnh - Tăng dày khống chế ảnh hàng không. 12/01/2017
02/03/2017
11 Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu 01/12/2016
01/02/2017