Loại
  
  
  
  
(Các) Phiên bản UI Tương thích
  
Control_Refinement.js
Control_Refinement.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Filter_Default.js
Filter_Default.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Filter_eDiscoveryExchangeRefinement.js
Filter_eDiscoveryExchangeRefinement.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Filter_eDiscoveryExchangeTypeRefinement.js
Filter_eDiscoveryExchangeTypeRefinement.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Filter_eDiscoverySharePointRefinement.js
Filter_eDiscoverySharePointRefinement.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Filter_MultiValue.js
Filter_MultiValue.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Filter_MultiValue_Body.js
Filter_MultiValue_Body.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Filter_Slider.js
Filter_Slider.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Filter_SliderBarGraph.js
Filter_SliderBarGraph.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15