Loại
  
  
  
  
(Các) Phiên bản UI Tương thích
  
Control_CatalogDefault.js
Control_CatalogDefault.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Control_eDiscoveryExchangeResult.js
Control_eDiscoveryExchangeResult.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Control_eDiscoverySharePointResult.js
Control_eDiscoverySharePointResult.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Control_QueryBuilderPreview.js
Control_QueryBuilderPreview.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Control_QueryBuilderRefinement.js
Control_QueryBuilderRefinement.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Control_Recommendations.js
Control_Recommendations.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Control_TopReport.js
Control_TopReport.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Filter_RefinementPreview.js
Filter_RefinementPreview.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Group_QueryBuilderPreview.js
Group_QueryBuilderPreview.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_CatalogDateTime.js
Item_CatalogDateTime.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_CatalogDefault.js
Item_CatalogDefault.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_CatalogItemPicker.js
Item_CatalogItemPicker.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_CatalogItemPicker_HoverPanel.js
Item_CatalogItemPicker_HoverPanel.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_CatalogRich.js
Item_CatalogRich.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_CatalogTitle.js
Item_CatalogTitle.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_CommunityPortal.js
Item_CommunityPortal.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_eDiscoveryExchange_HoverPanel.js
Item_eDiscoveryExchange_HoverPanel.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_eDiscoveryExchangeResult.js
Item_eDiscoveryExchangeResult.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_eDiscoverySharePoint_HoverPanel.js
Item_eDiscoverySharePoint_HoverPanel.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_eDiscoverySharePointResult.js
Item_eDiscoverySharePointResult.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_QueryBuilderPreview.js
Item_QueryBuilderPreview.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_QueryBuilderRefinement.js
Item_QueryBuilderRefinement.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_Recommendations.js
Item_Recommendations.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_TopReport.js
Item_TopReport.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
Item_VideoVertical.js
Item_VideoVertical.js
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15