Loại
  
  
  
  
(Các) Phiên bản UI Tương thích
  
Thư mục: Display Templates
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống
Thư mục: Preview Images
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
English_TrangChu.master
English_TrangChu.master
  
07/02/2017 3:24 CHbd_sp_adminbd_sp_admin15
minimal.master
minimal.master
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống4
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
oslo.master
oslo.master
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
oslo.preview
oslo.preview
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
seattle.master
seattle.master
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
seattle.preview
seattle.preview
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
TabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15
TiengViet_TrangChu.master
TiengViet_TrangChu.master
  
20/06/2017 10:22 SAbd_sp_adminbd_sp_admin15
TiengViet_TrangChu_23042019.master
TiengViet_TrangChu_23042019.master
  
23/04/2019 5:22 CHbd_sp_admin15
TiengViet_TrangQuanTri.master
TiengViet_TrangQuanTri.master
  
11/05/2017 1:40 CHbd_sp_adminbd_sp_admin15
v4.master
v4.master
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống4
welcomelayout2.aspx
welcomelayout2.aspx
  
15/01/2017 10:58 CHTài khoản Hệ thống15