Giới thiệu

Thư ngỏ

 

Lịch sử phát triển

 

Chức năng nhiệm vụ

 

Cơ cấu tổ chức

 

Danh bạ điện thoại

 

Tin tức - Sự kiện

Tin hoạt động

 

Biên giới - Địa giới

 

Khoa học - Công nghệ

 

Hợp tác quốc tế

 

Hoạt động triển khai

 

Thông tin tư liệu

Tin hoạt động

 

Hệ thống thông tin tư liệu

 

Công trình dự án

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy về Đo đạc và Bản đồ


 

Văn bản Bộ Ngành khác liên quan đến ĐĐBĐ


 

Thủ tục hành chính

Diễn đàn tháo luận

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Thủ tục hành chính 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

           Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; các tổ chức nước ngoài nộp một (01) bộ hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một (01) lần


Thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tổ chức đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nộp một (01) bộ hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày.

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

                Tổ chức có nhu cầu cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Khi nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy phép hợp lệ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành việc cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian ba (03) ngày làm việc.

Thẩm định việc thể hiện đường địa giới và các yếu tố liên quan đến đường địa giới hành chính trên bản đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ
          Đơn vị xuất bản bản đồ nộp  hai (02) bộ hồ sơ tại Trung tâm Biên giới và Địa giới  - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
         
Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định phải hoàn thành việc thẩm định. Kết quả thẩm định được gửi cho đơn vị xuất bản bản đồ 01 bộ, 01 bộ lưu tại cơ quan thẩm định.
Thẩm định việc thể hiện đường biên giới và các yếu tố liên quan đến biên giới, biển đảo trên các loại bản đồ, hải đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ
           Đơn vị xuất bản bản đồ nộp 02 bộ hồ sơ tại Trung tâm Biên giới và Địa giới  - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 
           Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định phải hoàn thành việc thẩm định. Kết quả thẩm định được gửi cho đơn vị xuất bản bản đồ 01 bộ, lưu tại cơ quan thẩm định 01 bộ.
          
Trường hợp bản đồ không có sai sót thì cơ quan thẩm định xác nhận cho xuất bản hoặc nộp lưu trữ; trường hợp bản đồ có sai sót thì cơ quan thẩm định yêu cầu đơn vị xuất bản bản đồ phải chỉnh sửa, bổ sung.
Cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ

               Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ yêu cầu tại Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
Khi kết thúc nghiệm thu, chủ đầu tư phải lập hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm gửi cho cơ quan quyết định đầu tư

+ Sau khi nhận được Hồ sơ nghiệm thu hợp lệ đối với công trình, sản phẩm của chủ đầu tư, cơ quan quyết định đầu tư hoặc cơ quan được cơ quan quyết định đầu tư ủy nhiệm có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, chính xác của Hồ sơ nghiệm thu; thời gian kiểm tra không quá năm (05) ngày làm việc đối với mỗi hồ sơ.

Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ
 Trình tự thực hiện: Sau khi có văn bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư và giao nộp bao gồm toàn bộ sản phẩm của các hạng mục công trình đo đạc và bản đồ đã phê duyệt trong dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật dự toán đã được nghiệm thu, xác nhận khối lượng, chất lượng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm gửi cơ quan quyết định đầu tư

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở  Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt – quận Cầu Giấy – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần

 
     
  Trang chủ : Liên hệ : Sơ đồ Website : Liên kết : Tìm kiếm : Hỗ trợ
 
  © Bản quyền 2006 - 2016 bởi Cục Đo đạc và Bản đồ  Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường
    -
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
    - Điện thoại: (84-4) 37555247 * FAX: (84-4) 37555236
    - Email: dosm@monre.gov.vn * Website: http://www.dosm.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Powered by SmartCMS - Designed by Gentech