Giới thiệu

Thư ngỏ

 

Lịch sử phát triển

 

Chức năng nhiệm vụ

 

Cơ cấu tổ chức

 

Danh bạ điện thoại

 

Tin tức - Sự kiện

Tin hoạt động

 

Biên giới - Địa giới

 

Khoa học - Công nghệ

 

Hợp tác quốc tế

 

Hoạt động triển khai

 

Thông tin tư liệu

Tin hoạt động

 

Hệ thống thông tin tư liệu

 

Công trình dự án

Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy về Đo đạc và Bản đồ


 

Văn bản Bộ Ngành khác liên quan đến ĐĐBĐ


 

Thủ tục hành chính

Diễn đàn tháo luận

LIÊN KẾT WEBSITE
 
Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ 
Chức năng, nhiệm vụ Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam
09:11, 16/04/2007

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ­ỜNG

 


Số: 1758/QĐ-BTNMT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  24  tháng  9  năm 2013

 

 


 QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt NamBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

2. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm về đo đạc và bản đồ; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ trưởng về tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước.

3. Cấp, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;  cấp, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất và nhập khẩu đối với mặt hàng đo đạc và bản đồ theo quy định và theo phân công của Bộ trưởng.

4. Tổ chức xây dựng, cập nhật, khai thác, quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính, biên giới quốc gia, bao gồm: hệ thống quy chiếu quốc gia, hệ thống số liệu gốc quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia, hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia, hệ thống không ảnh, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý quốc gia, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ hành chính, atlat quốc gia, bản đồ nền; tổ chức việc thành lập, cập nhật, hiện chỉnh, xuất bản và phát hành các sản phẩm bản đồ thuộc chức năng của Cục theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn công tác xuất bản, in, phát hành, trao đổi, quản lý, khai thác, sử dụng, cung cấp, xuất nhập khẩu các sản phẩm, thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ cơ bản; xác nhận tính hợp pháp, hợp chuẩn, hợp quy của dữ liệu đo đạc và bản đồ; xét duyệt nội dung dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh thuộc bí mật quốc gia trước khi thu, truyền phát; quản lý chất lượng, tổ chức kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu, xác nhận chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản; tham gia thẩm định, nghiệm thu, xác nhận chất lượng công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; kiến nghị đình chỉ việc xuất bản và phát hành hoặc thu hồi các ấn phẩm bản đồ theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm định, kiểm nghiệm, bảo dưỡng thiết bị đo đạc, bảo đảm dẫn xuất chuẩn quốc gia về đo đạc và bản đồ; việc quản lý, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ; lưu trữ và cung cấp các thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Cục.

7. Tham gia ý kiến về các nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định.

8. Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, xây dựng kế hoạch đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đo đạc, thành lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ địa giới hành chính, cập nhật bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính phục vụ việc phân định, điều chỉnh và quản lý địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ.

10. Tổ chức đo đạc, thành lập bản đồ và hồ sơ tài liệu phục vụ việc đàm phán, hoạch định, phân giới và quản lý đường biên giới quốc gia các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu biên giới quốc gia; thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ; in ấn, phát hành các loại bản đồ, tài liệu liên quan đến đường biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển, vùng trời, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

11. Tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo phân công của Bộ trưởng.

12. Làm đầu mối tham gia các hoạt động quốc tế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; thực hiện các chương trình, dự án về hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ trưởng; đề xuất việc ký kết và thực hiện các hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp về đo đạc và bản đồ.

13. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo quy định và theo phân công của Bộ trưởng; trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật đo đạc và bản đồ theo phân công của Bộ trưởng.

14. Phối hợp quản lý các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

15. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc bản đồ; phối hợp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo quy định và theo phân công của Bộ trưởng.

16. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

17. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, biên chế; công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục theo theo quy định và theo phân công của Bộ trưởng; tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về đo đạc và bản đồ.

18. Quản lý tài chính, tài sản; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II  đối với các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật.

19. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 3. Lãnh đạo Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

1. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Cục; xây dựng quy chế làm việc của Cục; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

3. Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng

2. Phòng Pháp chế

3. Phòng Tổ chức cán bộ

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

5. Phòng Công nghệ và Thẩm định

6. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

7. Phòng Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ

8. Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh)

9. Văn phòng hợp tác Việt - Lào về đo đạc và bản đồ (tại Viêng Chăn, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào)

10. Trung tâm Biên giới và Địa giới

11. Trung tâm Địa tin học

12. Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

13. Trung tâm Quản lý và Cung cấp dịch vụ định vị vệ tinh

14. Trung tâm Thiết kế - Tư vấn đo đạc và bản đồ

15. Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc và bản đồ

16. Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ

17. Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ

Văn phòng và các tổ chức quy định từ khoản 8 đến khoản 17 là đơn vị dự toán cấp III có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và thay thế Quyết định số 1258/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2 Điều 5;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tư pháp;

- Ban cán sự đảng Bộ;

- Đảng ủy Bộ;

- Công đoàn Bộ;

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ;

- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TCCB, HH50.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Minh Quang

 

 

Print

 
     
  Trang chủ : Liên hệ : Sơ đồ Website : Liên kết : Tìm kiếm : Hỗ trợ
 
  © Bản quyền 2006 - 2016 bởi Cục Đo đạc và Bản đồ  Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường
    -
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
    - Điện thoại: (84-4) 37555247 * FAX: (84-4) 37555236
    - Email: dosm@monre.gov.vn * Website: http://www.dosm.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Powered by SmartCMS - Designed by Gentech